President:
Wayne Chiu

Vice President:
John Yu

Treasurer:

Ting Chang

Sandra Wu


Web Manager:
John Yu

Public Relations:
Peggy Chen

Activity:

Leo Liao

Kyla Chang